Get Adobe Flash player

8.Cumhuriyet Şehitleri Ulusal (Kubilay anısına) Koşusu

 İZMR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞEHİT ASTEĞMEN KUBYLAY ANISINA DÜZENLENEN
7. CUMHURİYET ŞEHİTLERİ ULUSAL KOŞUSU STATÜSÜ
23 ARALIK 2013 / ZMR

23 Aralyk 2013 tarihinde saat 08:15 'te gerçekleşecek olan Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu ; Çanakkale Asfaltı'ndan başlayarak, son 700 metresi yokuş olarak Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek olup, toplam mesafe 8.200 metredir.

GENEL KONULAR:

1. Yary?ma Atletizm Federasyonu ve IAAF yary?ma kurallaryna uygun olarak yapylacaktyr.
2. Yary?ma kulüp , okul ve ferdi lisansly sporculara açyk olacaktyr.
3. Sporcular yary?malara 2013-2014 sezonu vizeli lisanslary ile katylacaklardyr. Kayyt anynda lisanslaryn fotokopileri istenecektir.
4. Yary?ma syrasynda sporcularyn yanynda hiçbir özel aracyn seyrine izin verilmeyecektir. Parkurda sadece görevli araçlar seyiredebilecektir.
5. Yary?ma ile ilgili gerekli sa?lyk, güvenlik, ula?ym, kumanya, ödül, yary?ma parkurunun hazyrlanmasy ve gö?üs numaralarynyn temini yary?mayy düzenleyen Yzmir Büyük?ehir Belediyesi tarafyndan sa?lanacaktyr.
6. Yary?manyn sporcu kayytlary Bornova A?yk Veysel Rekreasyon Alany Buz Sporlary Salonu'nda yapylacak olup; 12.12.2013 tarihinde ba?layyp, 21.12.2013 Cumartesi günü saat 17:00' de sona erecektir. 

7. Yl Temsilcili?i yary?malaryn bitiminde yary?ma sonuçlaryny yazyly olarak hakem çizelgeleri ile birlikte organizasyon sorumlusuna teslim edecektir.
8. Katylym sayysyna göre ula?ym ve soyunma için yeteri kadar araç temin edilip, Fuar Basmane kapysy önünden 23 Aralyk 2013, Pazartesi günü saat 06:45' te hareket edilecektir.
9. Tüm organizasyon Yzmir Büyük?ehir Belediyesi Ba?kanly?y'na ait olup, teknik konular Atletizm Federasyonu ve Yzmir Atletizm Yl Temsilcili?i denetimindedir.
10. Gö?üs numaralary ve formalar kayyt esnasynda verilecektir. Müsabakaya katylan sporcular kayyt esnasynda verilen günün anlam ve önemini belirten formayla yary?mak zorundadyr. Bu formalary giymeyenler yary?maya katylamayacaktyr.
11. Yol ko?usunda mesuliyet tamamen katylymcylara aittir. Katylymcylar kayyt anynda muvafakatname dolduracaklardyr.
12. Kayyt syrasynda Ek'te yeralan katylym formunun doldurulmasy zorunludur.
13. TC kimlik numarasy, iban numarasy ve banka ?ube adyny kayyt anynda veremeyen sporcunun kaydy alynmayacak ve yary?tyrylmayacaktyr.

ULA?IM :

Sporcular ve hakemler Fuar Basmane kapysy önünden 23.12.2013 tarihinde saat 06:45' te kalkacak otobüslerle start noktasyna ula?tyrylacaklardyr.

KAYITLAR :

Yary?maya katylacak tüm sporcular kayytlaryny 12.12.2013 tarihinden ba?layarak 21.12.2013, Pazartesi günü saat 17:00' e kadar A?yk Veysel Rekreasyon Alany Buz Sporlary Salonu'nda ?ahsen yaptyrabilirler. Ko?u günü kesinlikle kayyt yapylmayacaktyr.
Yrtibat tel : 0232 293 42 12
Adres : 506 Sokak No.1 Kyzylay Mahallesi A?yk Veysel Rekreasyon Alany Bornova/YZMYR

Kayyt syrasynda istenen belgeler : Katylym belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve lisans fotokopisi.


TEKNYK KONULAR:

1. Yary?ma 8.000 m (8 km) olup, tüm yary?macylar ayny mesafeyi ko?acaktyr.
2. Yary?ma süresi 45 dakika olup; bu sürenin üzerine çykan sporcularyn görevli araçlarla parkuru terketmeleri sa?lanacaktyr. (Otobüse binmeleri sa?lanacaktyr.) Bu süreden (45 dakikadan) sonra yary?y bitiren, parkurda ko?an sporcularyn dereceleri dikkate alynmayacak, bu sporcular syralamada yer almayacaktyr. Bu süreden sonra yetkililerin uyarylaryny dikkate almayarak otobüse binmeyen sporcularyn tüm sorumlulu?u kendilerine aittir. Herhangi bir kaza ve olumsuz durumdan organizasyon komitesi sorumlu olmayacaktyr.

YA? KATEGORYLERY :
Yary?ma ;

A)Genç Bay - (1994-1995 do?umlular)
B)Genç Bayan (1994-1995 do?umlular)
C)Büyük Bay- (1993 do?umlu ve daha büyük ya?taki sporcular)
D)Büyük Bayan (1993 do?umlu ve daha büyük ya?taki sporcular)MALY KONULAR:
1. Yban ve TC Kimlik numarasyny ibraz etmeyenler veya ba?kasynyn Yban ve TC kimlik numaralaryyla yary?maya katylanlara hakedi?leri olsa dahi ödeme yapylmayacaktyr.
2. Yary?maya katylan tüm sporculara any madalyasy, katylym belgesi, günün anlam ve önemine uygun hazyrlanmy? atlet,kumanya,su ve meyve suyu verilecektir.ÖDÜLLER :

Büyük Erkekler Ödül Detaylary

Birinci yary?macy 2500 TL. Onbe?inci yary?macy 250 TL
Ykinci yary?macy 1500 TL. Onaltyncy yary?macy 250 TL
Üçüncü yary?macy 1000 TL. Onyedinci yary?macy 250 TL
Dördüncü yary?macy 750 TL. Onsekizinci yary?macy 250 TL
Be?inci yary?macy 500 TL. Ondokuzuncu yary?macy 250 TL
Altyncy yary?macy 250 TL. Yirminci yary?macy 250 TL
Yedinci yary?macy 250 TL.
Sekizinci yary?macy 250 TL.
Dokuzuncu yary?macy 250 TL. TOPLAM: 10.000 TL.
Onuncu yary?macy 250 TL.
Onbirinci yary?macy 250 TL.
Onikinci yary?macy 250 TL.
Onüçüncü yary?macy 250 TL
Ondördüncü yary?macy 250 TL

Büyük Bayanlar Ödül Detaylary

Birinci yary?macy 2500 TL. Onbe?inci yary?macy 250 TL
Ykinci yary?macy 1500 TL. Onaltyncy yary?macy 250 TL
Üçüncü yary?macy 1000 TL. Onyedinci yary?macy 250 TL
Dördüncü yary?macy 750 TL. Onsekizinci yary?macy 250 TL
Be?inci yary?macy 500 TL. Ondokuzuncu yary?macy 250 TL
Altyncy yary?macy 250 TL. Yirminci yary?macy 250 TL
Yedinci yary?macy 250 TL.
Sekizinci yary?macy 250 TL. TOPLAM: 10.000 TL.
Dokuzuncu yary?macy 250 TL.
Onuncu yary?macy 250 TL.
Onbirinci yary?macy 250 TL.
Onikinci yary?macy 250 TL.
Onüçüncü yary?macy 250 TL
Ondördüncü yary?macy 250 TL

Genç erkekler Ödül Detaylary

Birinci yary?macy 2500 TL. Onbe?inci yary?macy 250 TL
Ykinci yary?macy 1500 TL. Onaltyncy yary?macy 250 TL
Üçüncü yary?macy 1000 TL. Onyedinci yary?macy 250 TL
Dördüncü yary?macy 750 TL. Onsekizinci yary?macy 250 TL
Be?inci yary?macy 500 TL. Ondokuzuncu yary?macy 250 TL
Altyncy yary?macy 250 TL. Yirminci yary?macy 250 TL
Yedinci yary?macy 250 TL.
Sekizinci yary?macy 250 TL.
Dokuzuncu yary?macy 250 TL. TOPLAM: 10.000 TL.
Onuncu yary?macy 250 TL.
Onbirinci yary?macy 250 TL.
Onikinci yary?macy 250 TL.
Onüçüncü yary?macy 250 TL
Ondördüncü yary?macy 250 TL

Genç Bayanlar Ödül Detaylary

Birinci yary?macy 2500 TL. Onbe?inci yary?macy 250 TL
Ykinci yary?macy 1500 TL. Onaltyncy yary?macy 250 TL
Üçüncü yary?macy 1000 TL. Onyedinci yary?macy 250 TL
Dördüncü yary?macy 750 TL. Onsekizinci yary?macy 250 TL
Be?inci yary?macy 500 TL. Ondokuzuncu yary?macy 250 TL
Altyncy yary?macy 250 TL. Yirminci yary?macy 250 TL
Yedinci yary?macy 250 TL.
Sekizinci yary?macy 250 TL.
Dokuzuncu yary?macy 250 TL. TOPLAM: 10.000 TL.
Onuncu yary?macy 250 TL.
Onbirinci yary?macy 250 TL.
Onikinci yary?macy 250 TL.
Onüçüncü yary?macy 250 TL
Ondördüncü yary?macy 250 TL* Büyük Bayan, Büyük Erkek, Genç Bayan, Genç Erkek kategorilerinde dereceye giren 80 sporcuya toplamda 40.000,00 TL ödeme yapylacaktyr.